Перейти до вмісту
Home » Статут міста

Статут міста

  • від

Статут Олександрійської міської територіальної громади

Міське самоврядування в місті Олександрія, Кіровоградської області (надалі – міське самоврядування) – це визначене і гарантоване право та реальна здатність Олександрійської міської територіальної громади (надалі – міська громада) самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб міського самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і Законів України.

Враховуючи історичні, культурні і соціально-економічні особливості міста Олександрія, цей Статут встановлює на принципах справедливості, самоуправління, законності, демократичної організації міського життя: систему, структуру, форми та порядок здійснення повноважень, правову і матеріальну основу діяльності, відповідальність і гарантії міського самоврядування, статус органів самоорганізації населення, основи функціонування і розвитку економіки міста.

Олександрійська міська рада у відповідності до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” інших законів України, представляючи інтереси жителів міста Олександрія, утверджуючи права і свободи людини і громадянина, як вищі цінності, прагнучи до створення гідних умов життя людини, усвідомлюючи свою відповідальність за соціально-економічний та культурний розвиток міста, приймає цей Статут територіальної громади міста Олександрія.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Міська громада
1. Міська громада міста Олександрія є основним носієм функцій і повноважень міського самоврядування, яке нею здійснюється як безпосередньо, так і через органи міського самоврядування
2. Міська громада міста Олександрія – жителі, об’єднані постійним проживанням в межах м. Олександрія. Постійно проживаючими є жителі, які мають прописку на території міста Олександрія (в т.ч. селищ і сіл, що входять до території міста) чи зареєстровані і проживають на території міста не менше 180 (ста вісімдесяти) календарних днів.
3. Членство громадянина в міській громаді і наявність у нього встановленої законодавством України дієздатності є підставою для володіння всією повнотою індивідуальних і колективних прав на здійснення міського самоврядування у відповідності з Конституцією, Законами України і даним Статутом.
4. Члени міської громади, які мають право голосу, можуть ініціювати зміни адміністративно-територіальних кордонів своєї громади, розпускати або знову створювати територіальну громаду. Така ініціатива може бути внесена міською радою.
5. Територіальні громади населених пунктів міста можуть об’єднуватись в одну територіальну громаду. Рішення про об’єднання територіальних громад приймається на місцевому референдумі, проведення якого здійснюється згідно з чинним законодавством України у відповідних населених пунктах міста.
Стаття 2. Історія міста
Місто Олександрія є самостійною адміністративно-територіальною одиницею – міським населеним пунктом в складі Кіровоградської області, в межах якої міська громада здійснює міське самоврядування і яка має органи міського самоврядування, свою комунальну власність та свій місцевий бюджет.
Історія заснування Олександрії типова для багатьох південноукраїнських міст. Перше поселення на місці нинішньої Олександрії виникло в середині XVII століття і по імені засновника, запорозького козака Уса, називалось Усівкою. Так воно і позначене на карті південної Росії, складеній в 1751 році. Після перетворення в військове укріплення-шанець поселення отримує нову назву – Бечея. І лише через 20 років, в 1784 році, воно отримало статус повітового міста і нову назву – Олександрійськ, яка з часом трансформувалась у сучасну.
Місто розташоване на пересіченні доріг, які вели до Чорного моря та в Крим, що сприяло розвитку торгової справи і кустарного виробництва. Оживило еконономічне життя Олександрії будівництво залізниці Одеса – Харків, яка була введена до дії в 1869 році. На початку ХХ століття в Олександрії зароджується промислове виробництво: з’являються механічні майстерні, малі леварні цехи та по ремонту інвентаря. В цей же час було зроблено спробу промислової розробки буровугільних родовищ.
Олександрія сьогодні – це один з індустріальних і культурних центрів Кіровоградщини. Її славу примножують шахтарі та машинобудівники, працівники підприємств по переробці сільськогосподарської продукції та самодіяльні народні колективи.
Стаття 3. Територія міста
1. Територію м. Олександрія, в межах якої здійснюється міське самоврядування, визначають адміністративні кордони міста, які встановлюються Верховною Радою України згідно чинного законодавства України і відображаються в Генеральному плані міста. Генеральний план міста підлягає корегуванню не менш ніж один раз на 5 років.
2. Зміна міської межі здійснюється у відповідності із чинним законодавством України з урахуванням думки міської громади і відображається в Генеральному плані міста.
Стаття 4. Розпорядження землею
1. Розпорядження землею в межах адміністративних кордонів міста здійснює міська рада при дотриманні прав власників та інших законних користувачів земельними ділянками, при цьому розпорядження землею в межах адміністративних кордонів населених пунктів, які входять до складу міста, здійснюють селищні і сільська ради.
2. Рішення про віднесення земель міста до різних категорій в межах адміністративних кордонів населених пунктів, що входять до складу міста, приймається міською, селищними і сільською радами.
3. Утворення чи оголошення в межах адміністративних кордонів міста територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення здійснюється у відповідності з чинним законодавством України за рішенням міської ради.
4. Зміни правового режиму земель в межах міських кордонів, переведення їх з однієї категорії в іншу проводяться в зв’язку із зміною їх цільового призначення в порядку, встановленому Конституцією та чинним законодавством України.
5. Вирішення земельних питань регулюється Конституцією та чинним законодавством України і відповідним Положенням, яке затверджується міською радою.
Стаття 5. Відносини з органами місцевого самоврядування інших населених пунктів і регіонів
1. Органи міського самоврядування за рішенням міської ради можуть об’єднуватись з органами місцевого самоврядування інших населених пунктів і регіонів України в асоціації, фонди, союзи тощо. В разі об’єднання територіальних громад, новоутворена територія складається із земельних ділянок територіальних громад, що увійшли до цього утворення.
2. Органи міського самоврядування міста за рішенням міської ради на договірних засадах можуть вступати у відносини з органами місцевого самоврядування міст інших країн або їх асоціаціями та входити до міжнародних асоціацій, фондів, союзів органів місцевого самоврядування.
Стаття 6. Адміністративно-територіальний поділ міста
1. З метою раціональної організації міського управління територія міста за рішенням міської ради може бути поділена на мікрорайони та інші внутрішньоміські територіальні утворення. На цих територіях за рішенням міської ради можуть функціонувати відповідні органи самоорганізації населення.
2. Зміни адміністративно-територіального поділу міста, меж селищ і сіл здійснюються за ініціативою територіальних громад міста, селищ і сіл, їх органів самоврядування, державних органів влади в порядку, визначеному Конституцією і Законами України з урахуванням соціально-економічних, історичних особливостей населених пунктів і думки більшості жителів, які проживають на територіях, де змінюються межі адміністративно-територіального поділу.
Стаття 7. Символіка
Міська громада міста має свою символіку – герб та прапор, Положення та порядок використання яких затверджується міської радою, кваліфікованою більшістю від загального складу ради.
Стаття 8. Міські свята
День міста Олександрія відзначається щороку в останню неділю травня. За рішенням міської ради можуть встановлюватись інші загальноміські свята.

РОЗДІЛ 2. КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ МІСЬКОЇ ГРОМАДИ
Глава 1. Правовий статус міської громади
Стаття 9. Участь у міському самоврядуванні
Право на участь у здійсненні міського самоврядування в повному об’ємі мають члени міської громади – громадяни України, які досягли 18-річного віку та не визнані судом недієздатними. Вони мають право обирати органи і посадових осіб міського самоврядування, бути обраними або призначеними до органів міського самоврядування, або їх посадовими особами, брати участь у місцевих виборах і референдумах, зборах громадян за місцем проживання та користуватись іншими правами, що передбачені Конституцією і Законами України та цим Статутом.
Стаття 10. Міське самоврядування
1. Міське самоврядування визначається Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Міське самоврядування включає:
– міську громаду – первинний суб’єкт міського самоврядування, яка може безпосередньо вирішувати будь-які питання, що віднесені Конституцією та Законами України до відання міського самоврядування;
– міську раду – представницький орган міського самоврядування;
– міського голову;
– виконавчі органи міської ради;
– органи самоорганізації населення.
Крім того в місті діють:
– територіальні громади селищ Димитрово і Пантаївка, сіл Звенигородка, Мартоіванівка, Олександро-Степанівка – первинні суб’єкти селищних і сільського самоврядування;
– Димитрівська і Пантаївська селищні ради, Звенигородська сільська рада – представницькі органи самоврядування селищ і сіл;
– Димитровський і Пантаївський селищні голови, Звенигородський сільський голова;
– виконавчі органи Димитровської і Пантаївської селищних рад, Звенигородської сільської ради;
2. Розмежування повноважень між елементами системи міського самоврядування здійснюється відповідно до чинного законодавства України і цього Статуту.
3. До системи міського самоврядування за спільним рішенням громад міста, селищ і сіл можуть входити громади, які виявили таке бажання.
4. Взаємовідносини між територіальними громадами та їх органами самоврядування будуються у відповідності з чинним законодавством України та рішеннями територіальних громад, прийнятими на місцевому референдумі.
Стаття 11. Участь жителів міської громади в міському самоврядуванні
Жителі міста здійснюють своє право на міське самоврядування безпосередньо або через органи міського самоврядування. Право жителів міста брати участь у здійсненні міського самоврядування може бути реалізоване в наступних формах:
– місцевий референдум;
– місцеві ініціативи;
– вибори депутатів міської, селищних та сільської рад, депутатів Кіровоградської обласної ради, міського, селищних і сільського голів (місцеві вибори);
– загальні збори за місцем проживання;
– колективні та індивідуальні звернення жителів міста до органів і посадових осіб міського самоврядування;
– громадські слухання;
– участь у роботі органів міського самоврядування, органів самоорганізації населення та робота на виборних посадах міського самоврядування;
– інші форми, що не заборонені чинним законодавством України.
Вищими формами безпосереднього здійснення міською громадою міського самоврядування є місцевий референдум і місцеві вибори.
Стаття 12. Рішення міської громади
1. Міська громада може безпосередньо або через міську раду приймати постанови та рішення щодо завдань (повноважень) місцевого значення. Ці рішення, прийняті в межах чинного законодавства України, з метою врегулювання здійснення місцевих завдань (повноважень) в рамках своїх суверенних адміністративних кордонів, мають загальнообов’язкову силу.
2. Органи і посадові особи міського самоврядування в межах своїх повноважень приймають та видають правові акти:
– міська, селищні, сільська ради – в формі рішень;
– постійні комісії рад – в формі висновків і рекомендацій;
– виконавчі комітети міської, селищних, сільської рад – в формі рішень;
– міський, селищні, сільський голови – в формі розпоряджень;
– керівники виконавчих органів рад – в формі наказів.
3. Постанови та рішення, що мають загальнообов’язкову силу і прийняті у відповідності з Конституцією та чинним законодавством України, є обов’язковими для виконання підприємствами, установами і організаціями, що розташовані чи зареєстровані на території міської громади, незалежно від форми власності, а також жителями міста та поширюються на майно, розташоване на території громади.
4. Акти органів і посадових осіб міського самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції і Законам України признаються незаконними в судовому порядку.
5. Стосовно повноважень, делегованих державними органами, постанови (розпорядження) можуть прийматись лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.
Стаття 13. Оприлюднення актів органів міського самоврядування
1. Нормативно-правові акти органів і посадових осіб міського самоврядування вступають в силу після їх офіційного оприлюднення в засобах масової інформації або шляхом видання відомчого бюлетня міської громади, вивішування публічних оголошень на дошці об’яв і т.і.
2. Міськими засобами масової інформації є засоби, одним з засновників яких є міська рада і які повністю чи частково утримуються за рахунок коштів міського бюджету.
3. При оприлюдненні (публікації) постанов та рішень, що мають загальнообов’язкову силу, слід дотримуватись певних формальних передумов. Детальні вимоги щодо публічних оголошень нормативно-правових актів встановлюються окремим Положенням, яке затверджує міська рада у відповідності з Конституцією та чинним законодавством України.
Глава 2. Повноваження міської громади
Стаття 14. Власні повноваження міської громади
1. Міська громада має права і обов’язки в рамках своїх можливостей вирішувати під свою повну відповідальність всі справи місцевого значення, якщо інше не передбачене Конституцією та чинним законодавством України.
2. До власних (самоврядних) повноважень місцевого характеру належать, насамперед:
– розробка програм розвитку міської громади;
– планування та утримання місцевої вуличної мережі, лікарень, соціальних установ, шкіл, житлових приміщень, спортивних споруд, місць відпочинку і т.і.;
– планування та затвердження правил використання земель на території громади;
– планування та затвердження способу забудови території громади;
– створення резерву земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, для потреб спеціального планування;
– планування та стимулювання розвитку промислової інфраструктури (сприяння розміщенню на території громади об’єктів промислового, побутового та іншого призначення);
– розвиток громадського пасажирського транспорту;
– забезпечення (розподільча функція) енергією (струмом, газом, водою, теплом);
– організація збору, транспортування та утилізації відходів;
– будівництво та утримання каналізаційних систем та установок по очищенню стоків;
– заходи по дотриманню громадської безпеки та правопорядку;
– забезпечення пожежної охорони, медичної охорони та медичної допомоги в повному обсязі для постраждалих від нещасного випадку або хворих осіб, включаючи їх доставку до лікарні, якщо хвороба реально загрожує їх життю;
– охорона довкілля, збереження ландшафту на території громади;
– охорона місцевих пам’яток;
– побудова та утримання кладовищ;
– створення та утримання міського архіву;
– приватизація комунальної власності, в т.ч. земельних ділянок, з метою сприяння розвитку дрібних та середніх промислових підприємств, установ, організацій;
– формування та виконання міського бюджету;
– встановлення місцевих податків, зборів і штрафів тощо.
3. Частина названих самоврядних повноважень, за домовленістю, може делегуватись територіальним громадам селищ, сіл, органів самоорганізації населення, в т.ч. шляхом створення об’єднань, асоціацій, спільних органів місцевого самоврядування, інших комунальних структур, яким за спільним рішенням, може бути делеговано відповідальність за здійснення певного завдання (повноваження).
Стаття 15. Делеговані повноваження міської громади
1. Якщо міській громаді, згідно з чинним законодавством України, делегуються повноваження державних органів управління, то їх виконання передбачається з одночасним наданням з боку держави відповідних матеріальних та фінансових ресурсів, необхідних для їх здійснення.
2. До делегованих повноважень належать, насамперед:
– розгляд і узгодження планів підприємств, установ і організацій, що не належать до комунальної власності громади;
– здійснення контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів до міського бюджету у відповідності з узгодженим планом на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності;
– здійснення контролю за дотриманням цін і тарифів;
– погодження у встановленому порядку кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території громади, які перебувають у державній власності;
– здійснення контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту, зв’язку, за технічним станом, використанням та утриманням інших об’єктів нерухомого майна усіх форм власності;
– встановлення за погодженням із власником зручного для населення режиму роботи розташованих на території громади підприємств, установ і організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності;
– організація охорони, реставрації та використання пам’яток історії та культури, архітектури та містобудування, паркових та садибних комплексів;
– забезпечення в межах наданих повноважень доступності і безоплатності освіти та медичного обслуговування на території громади;
– здійснення контролю за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного і місцевого значення, відтворення лісів;
– здійснення необхідних заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійних лих, епідемій, епізоотій, інших надзвичайних ситуацій, інформування про них населення, залучення у встановленому порядку до цих робіт підприємств, установ і організацій усіх форм власності, а також населення;
– підготовка та затвердження територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття;
– подання відповідно до законодавства допомоги різним верствам населення;
– організація, проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, що зареєстровані як безробітні, а також учнівської і студентської молоді у вільний від занять час;
– здійснення контролю за забезпеченням соціального захисту працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці;
– участь у веденні колективних переговорів та укладанні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ і організацій, розташованих на території громади;
– організація та участь у здійсненні заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною на території громади;
– здійснення заходів щодо військово-патріотичного виховання населення;
– забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності;
– здійснення у встановленому порядку державної реєстрації підприємств та інших суб’єктів підприємницької діяльності, розташованих на території громади;
– реєстрація у встановленому порядку місцевих об’єднань громадян, органів самоорганізації населення, які створюються і діють відповідно до законодавства тощо.

РОЗДІЛ 3. ЛЮДИНА І МІСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Глава 3. Права та обов’язки членів міської громади
Стаття 16. Член міської громади
1. Членами міської громади з правом голосу вважаються ті, хто відповідає вимогам Закону України про вибори органів місцевої влади.
2. Членами міської громади без права голосу є громадяни з постійним місцем проживання на її території, які не відповідають вимогам Закону України про вибори органів місцевої влади.
3. Громадяни з місцем проживання в декількох територіальних громадах є членами з правом голосу тієї територіальної громади, в якій розташоване їх головне (основне) помешкання.
Стаття 17. Реєстрація жителів міста
Реєстрація жителів міста здійснюється у порядку, який визначено чинним законодавством України. Відомості реєстрації передаються в міську раду у порядку та строки, що визначені чинним законодавством України.
Стаття 18. Права на участь в міському самоврядуванні
1. Кожному члену міської громади, який має право голосу на виборах, незалежно від матеріального стану, раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного і соціального походження, мовних чи інших ознак , забезпечується право на участь в міському самоврядуванні.
2. Члени міської громади мають право:
– безпосередньо здійснювати міське самоврядування в різних формах прямого волевиявлення;
– обирати і бути обраними до органів міського самоврядування;
– заслуховувати звіти депутатів і міського голови;
– приймати участь у вирішенні питання про дострокове припинення повноважень ради, міського голови, окремого депутата у встановленому чинним законодавством України порядку;
– контролювати діяльність органів і посадових осіб міського самоврядування у встановлених чинним законодавством України і цим Статутом формах;
– отримувати повну і достовірну інформацію про діяльність органів і посадових осіб міського самоврядування, знайомитись з документами і матеріалами органів міського самоврядування у відповідності з положенням, яке затверджується міською радою;
– отримувати копії правових актів органів і посадових осіб міського самоврядування;
– вносити ініціативно в органи міського самоврядування проекти правових актів у відповідності з Положенням, прийнятим міською радою;
– направляти індивідуальні і колективні звернення (скарги, заяви, пропозиції) органам і посадовим особам міського самоврядування і отримувати від них відповіді у встановлені чинним законодавством України строки;
– на персональний прийом посадовими особами органів міського самоврядування;
– вимагати перегляду правового акта органу міського самоврядування, що вступив у силу, і в разі, коли його не скасовано, винести його в установленому порядку на місцевий референдум;
– доступу до служби в органах міського самоврядування;
– на створення органів самоорганізації населення.
Стаття 19. Права на користування об’єктами комунальної власності
1. Члени міської громади мають рівні права в рамках рішень, прийнятих міською громадою безпосередньо чи радою, на користування послугами установ громадського призначення, інших об’єктів комунальної власності.
2. Дія даної статті розповсюджується на юридичних осіб і інші об’єднання громадян, а також власників і користувачів земельних ділянок, власників підприємств і організацій, які не проживають в міській громаді, але є платниками податків до міського бюджету.
3. Гарантії прав членів міської громади, порядок їх надання, форми і обсяг додаткових пільг і гарантій, соціальної допомоги і інших видів участі міської громади в соціальному житті конкретного члена міської громади встановлюються відповідним Положенням, яке затверджується міською радою і не суперечить Конституції та чинному законодавству України.
Стаття 20. Право на освіту і додаткові гарантії її реалізації
1. Органи міського самоврядування разом з державними органами відповідальні за реалізацію конституційного права громадян на освіту.
2. Органи міського самоврядування в межах наданих їм повноважень зобов’язані забезпечити доступність і безоплатність середньої освіти на території міста відповідно до чинного законодавства України.
Діти-сироти, діти-інваліди, діти з малозабезпечених сімей користуються додатковими гарантіями соціального захисту.
3. Органи міського самоврядування сприяють у створенні умов для отримання в місті додаткової освіти громадянами, які виявили видатні здібності, шляхом заохочення організації і діяльності нетипових освітніх установ, встановлення спеціальних стипендій для талановитих учнів.
4. Порядок визначення обсягів додаткових гарантій соціального захисту, надання пільг, соціальної допомоги, стипендій для талановитих учнів і студентів визначається відповідним Положенням, яке затверджується міською радою.
Стаття 21. Право на охорону здоров’я
1. Органи міського самоврядування разом з державними органами відповідальні за реалізацію конституційного права громадян на охорону здоров’я.
2. Органи міського самоврядування в межах наданих їм повноважень зобов’язані забезпечити доступність і безоплатність медичного обслуговування на території міста відповідно до чинного законодавства України, забезпечити пільгові категорії лікарськими засобами та виробами медичного призначення.
3. Порядок визначення обсягів додаткових гарантій соціального захисту хворих, надання їм пільг на лікування, соціальної допомоги і т.і. визначається відповідним Положенням, яке затверджується міською радою.
Стаття 22. Гарантії прав громадян, що потребують соціального захисту
1. Предметом особливої уваги органів міського самоврядування є права громадян похилого віку, інвалідів та інших категорій громадян, які потребують соціального захисту. За рахунок міського бюджету, залучення благодійних та інших коштів їм можуть встановлюватись додаткові пільги та соціальні гарантії.
2. Перелік додаткових пільг і соціальних гарантій, порядок їх надання, категорії громадян, яким вони надаються, визначаються відповідним Положенням, яке затверджується міською радою.
Стаття 23. Національна рівноправність громадян
1. З урахуванням багатонаціонального складу міської громади предметом особливої уваги органів міського самоврядування є забезпечення рівності прав і свобод людини і громадянина незалежно від національної чи мовної належності, розвитку міжнаціональних відносин в дусі згоди, взаєморозуміння, поваги до національних почуттів і традицій.
2. Особи, які належать до національної меншини, мають право вільно виражати свою етнічну, культурну, мовну, релігійну чи іншу самобутність, підтримувати і розвивати національну культуру шляхом створення у встановленому чинним законодавством України порядку національно-культурних установ тощо.
Стаття 24. Право на безпосередню участь в обговоренні міського життя
1. Кожен член міської громади має право на безпосередню участь в обговоренні найбільш важливих питань життя міста.
2. Для обговорення жителями міста і обліку громадської думки органами міського самоврядування повинні бути опубліковані в міських засобах масової інформації проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку міста, приватизації об’єктів комунальної власності, міського бюджету, планів забудови міста і організовано збір і узагальнення пропозицій і зауважень, які надійшли у визначений радою термін.
Стаття 25. Обов’язки членів міської громади
Жителі міста зобов’язані:
– виконувати вимоги Конституції та чинного законодавства України і цього Статуту;
– сприяти виконанню рішень органів міського самоврядування;
– виконувати рішення органів міського самоврядування, які стосуються їх професійної чи політичної діяльності;
– не створювати конфліктних ситуацій в колективі та за місцем проживання, сприяти налагодженню добросусідських відносин між жителями міста;
– сприяти покращенню довкілля та наведення належного санітарного стану на території міста, в своєму помешканні і наколо нього;
– економно витрачати енергоносії як для власних потреб, так і для загального користування;
– бережливо ставитись до майна територіальної громади;
– своєчасно і в повному обсязі сплачувати місцеві податки і збори;
Стаття 26. Знаки пошани територіальної громади
1. За видатні заслуги перед містом, великий вклад в культурний, економічний, соціальний розвиток міської громади – громадянам України чи інших держав, які народились чи працюють в місті, може присвоюватись звання “Почесний громадянин міста Олександрія”.
За ініціативою органів міського самоврядування чи членів міської громади, рішенням міської ради можуть запроваджуватись інші знаки пошани.
2. Порядок утвердження, присвоєння і нагородження знаками пошани міста визначаються відповідним Положенням, яке затверджується міською радою.
Глава 4.Форми участі жителів міської громади в міському самоврядуванні
Стаття 27. Місцеві ініціативи
1. Члени міської громади мають право ініціювати розгляд міською радою в порядку місцевої ініціативи будь-якого питання, що віднесене Конституцією і Законами України до відання міського самоврядування. Місцева ініціатива передбачає внесення до міської ради проекту нормативно-правового акту з питань, які належать до її відання.
2. Суб’єктами права місцевої ініціативи може бути ініціативна група членів громади чисельністю не менше 50 чоловік. Проекти нормативно-правових актів, які внесені в порядку місцевої ініціативи та підтримані підписами не менш як десяти відсотків жителів міста, що мають право голосу на місцевих виборах, підлягають оприлюдненню і першочерговому розгляду на відкритій сесії міської ради з участю членів ініціативної групи.
3. Рішення міської ради, прийняті у відповідності з чинним законодавством України, з питань, які винесені в порядку місцевої ініціативи, підлягають безумовному виконанню і обов’язковому оприлюдненню в порядку, встановленому міською радою.
Стаття 28. Місцевий референдум
1. Місцевий референдум – це прийняття рішення з питань, що віднесені Конституцією і Законами України до відання міського самоврядування, шляхом прямого волевиявлення жителів міста, які мають право голосу.
2. Місцевий референдум проводиться з метою безпосереднього вирішення міською радою важливих питань, що віднесені до відання міського самоврядування. На міський референдум не можуть бути винесені питання, які віднесені Законом до відання органів державної влади, а також питання затвердження міського бюджету та встановлення місцевих податків.
3. Участь у міському референдумі є вільною. Ніхто і ні в якій формі не може бути примушений до участі у міському референдумі.
4. Рішення про проведення міського референдуму приймає міська рада на вимогу постійної комісії міської ради, депутатської групи, не менш як третини депутатів міської ради. Міський референдум за місцевою ініціативою проводиться також на вимогу не менш як десяти відсотків жителів міста, які мають право голосу на місцевих виборах.
Порядок підготовки та проведення міського референдуму визначається чинним законодавством України.
5. Рішення міського референдуму вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини жителів міста, які взяли участь у голосуванні, і не потребує затвердження будь-яким органом чи посадовою особою міського самоврядування..
6. Рішення міського референдуму та результати голосування публікуються комісією з проведення міського референдуму в міських засобах масової інформації протягом десяти днів після його проведення.
Рішення міського референдуму набувають чинності з моменту опублікування.
Стаття 29. Консультативне опитування
1. Питання, які не віднесені чинним законодавством України до відання міського самоврядування, але мають важливе значення для міської громади, соціально-економічного та культурного розвитку міста, можуть бути винесені на міське консультативне опитування, наслідки якого не мають обов’язкового характеру.
2. Рішення про проведення консультативного опитування приймається міською радою на вимогу міського голови, постійної комісії міської ради, депутатської групи, не менш як третини депутатів міської ради. Одночасно з прийняттям рішення про консультативне опитування приймається рішення про створення комісії по вивченню і узагальненню результатів опитування.
Порядок призначення, проведення і встановлення підсумків консультативного опитування визначається відповідним Положенням, яке затверджується міською радою.
3. Результати опитування публікуються в міських засобах масової інформації і враховуються органами міського самоврядування при прийнятті рішень. В разі, коли проект рішення міської ради не відповідає результатам консультативного опитування, він може бути прийнятим не менш як двома третинами депутатів ради.
4. Про результати консультативного опитування міський голова у десятиденний строк інформує органи та посадових осіб, до відання яких віднесені питання, що були предметом консультативного опитування.
Стаття 30. Місцеві вибори
1. Місцеві вибори – це обрання депутатів міської, Димитровської та Пантаївської селищних, Звенигородської сільської рад, Кіровоградської обласної ради, міського, Димитровського та Пантаївського селищних, Звенигородського сільського голів шляхом голосування жителів міста, які мають право голосу.
2. Місцеві вибори є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого права шляхом таємного голосування. Ніхто не може бути примушений до участі у місцевих виборах.
3. Порядок призначення і проведення місцевих виборів та встановлення результатів голосування визначається чинним законодавством України.
Стаття 31. Збори жителів за місцем проживання
1. Загальні збори громадян за місцем проживання скликаються по будинках, вулицях, кварталах, житлових комплексах, мікрорайонах міста або по інших територіальних утвореннях з метою:
– обговорення питань загальноміського значення;
– обговорення питань, що віднесені до відання органів міського самоврядування, які мають важливе значення для жителів відповідних територій, та подання пропозицій по їх вирішенню;
– створення органів самоорганізації населення;
– заслуховування повідомлень та звітів про роботу органів і посадових осіб міського самоврядування, органів самоорганізації населення;
– прийняття рішень про участь жителів міста на громадських засадах в роботах по благоустрою, сприянні охороні громадського порядку, збереженню житлового фонду, пам’яток історії і культури, наданню допомоги соціально незахищеним членам громади;
– прийняття рішень про запровадження місцевих зборів на засадах добровільного самооподаткування;
– прийняття рішень про добровільні внески та пожертви на громадські потреби;
– вирішення інших питань місцевого значення відповідно до чинного законодавства України.
2. В мікрорайонах при неможливості скликання загальних зборів за рішенням виконавчого комітету міської ради чи відповідного органу самоорганізації населення можуть скликатись збори представників жителів, які проживають на відповідній території. Норми представництва на ці збори встановлюються органом, який їх скликає.
3. Загальні збори громадян скликаються міським головою за власною ініціативою або з ініціативи депутатів міської, селищної, сільської рад, їх виконавчих комітетів, відповідного органу самоорганізації населення; міським головою за пропозицією не менш як однієї третини від загальної кількості жителів, які проживають на відповідній території, що мають право голосу на місцевих виборах.
4. Рішення про проведення загальних зборів жителів оприлюднюється не пізніш як за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на їх обговорення.
5. У роботі загальних зборів громадян мають право брати участь жителі міста, у яких є право голосу на місцевих виборах та які проживають на відповідній території (будинок, вулиця, квартал, мікрорайон), з правом дорадчого голосу народні депутати України, міський голова, депутати обласної, міської, селищної, сільської рад, посадові особи органів міського самоврядування, представники органів державної влади, об’єднань громадян та підприємств, установ і організацій усіх форм власності, яких стосуються питання, що розглядаються.
6. Загальні збори громадян є правомочними за умови присутності на них не менше половини жителів, які проживають на відповідній території.
7. На загальних зборах головує міський голова або керівник відповідного органу самоорганізації населення чи особа, що призначена міським головою.
Для ведення протоколу загальних зборів громадян обирається секретар зборів.
8. Порядок денний загальних зборів затверджується загальними зборами за пропозицією голови зборів.
9. Міський голова, міська рада та її виконавчі органи, відповідний орган самоорганізації населення сприяють підготовці і проведенню загальних зборів громадян, надають їх учасникам необхідні приміщення, матеріально-технічні засоби, інформаційні та довідкові матеріали.
10. Під час проведення загальних зборів громадян складається протокол, який підписується головою і секретарем загальних зборів. До протоколу загальних зборів громадян додається список їх учасників із зазначенням місця проживання.
11. Загальні збори громадян з розглянутих питань приймають рішення. Рішення загальних зборів громадян приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів від кількості присутніх на них громадян, які проживають на відповідній території, та підписуються головою і секретарем загальних зборів громадян.
12. Рішення загальних зборів громадян є обов’язковими для виконання органами самоорганізації населення і враховуються органами міського самоврядування. Рішення загальних зборів, які прийняті з питань, що мають важливе значення для міської громади, з питань, віднесених до компетенції органів державної влади або органів міського самоврядування, мають рекомендаційний характер.
Стаття 32. Звернення до органів та посадових осіб міського самоврядування
1. Жителі міста, незалежно від віку та громадянства, мають право звертатись до органів та посадових осіб міського самоврядування як особисто, так і письмово з питань, що віднесені до відання міського самоврядування.
2.Жителі міста мають право на колективні звернення до органів та посадових осіб міського самоврядування. Колективні звернення можуть мати на меті:
– внесення до міської ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради конкретних пропозицій з питань соціально-економічного та культурного розвитку міста чи окремих міських територій;
– аналіз роботи міської ради, міського голови, виконавчих органів міської ради в цілому або заслуховування звітів про виконання окремих завдань, пов’язаних із соціально-економічним та культурним розвитком міста чи окремих міських територій, станом довкілля, громадської безпеки, охорони громадського порядку, з інших питань, які віднесені чинним законодавством України до відання міського самоврядування;
– порушення питань про утворення, реорганізацію або ліквідацію органів самоорганізації населення;
– порушення питання про недовіру органу міського самоврядування чи його посадовій особі тощо;
3. Розгляд індивідуальних звернень проводиться в строки, визначені чинним законодавством України. За результатами розгляду заявник повідомляється письмово, усно на особистому прийомі або через міські засоби масової інформації.
Колективні звернення, підписані більш як 100 жителями міста, негайно передаються до міської ради незалежно від того, кому вони надійшли, і розглядаються у невідкладному порядку. За результатами розгляду заявники повідомляються письмово або через міські засоби масової інформації.
Стаття 33. Громадські слухання
1. Жителі міста мають право брати участь у громадських слуханнях – зустрічатись з депутатами міської ради, міським головою та посадовими особами міського самоврядування, під час яких можуть заслуховувати їх, піднімати питання і вносити пропозиції щодо проблем місцевого значення, що відносяться до відання міського самоврядування.
Метою громадських слухань є здійснення контролю за роботою депутатів міської ради та посадових осіб міського самоврядування.
2. Громадські слухання проводяться з ініціативи міського голови, міської ради або її постійної комісії, органів самоорганізації населення та з ініціативи жителів міста (не менш ніж 300 підписів під колективним зверненням).
Громадські слухання проводяться не менш ніж двічі на рік і скликаються міським головою.
3. Пропозиція по проведенню громадських слухань повинна містити:
– формулювання питання для розгляду на громадських слуханнях;
– проект акту органу міського самоврядування (рішення, розпорядження, звернення, заява тощо) з даного питання;
– термін і місце проведення;
– перелік запрошених на громадські слухання: депутати міської, селищних, сільської рад, посадові особи міського самоврядування; керівники підприємств, установ і організацій усіх форм власності, діяльність яких пов’язана з питанням, що обговорюється; керівники міських осередків політичних партій та громадських організацій.
4. На громадських слуханнях:
– заслуховуються доповіді і інформації про роботу міського голови, міської ради, постійної комісії міської ради, окремих депутатів, виконавчих органів міської ради та її посадових осіб, органів самоорганізації населення;
– обговорюються проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету з метою внесення пропозицій щодо питань місцевого значення, що віднесені до міського самоврядування;
– порушуються питання та вносяться пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до міського самоврядування.
5. Проведення громадських слухань організує секретар міської ради або голова постійної комісії, до відання якої входять питання, що винесені на громадські слухання.
Про час і місце проведення та питання, які виносяться на громадські слухання, жителі міста сповіщаються секретарем міської ради не пізніше як за 10 днів до їх проведення.
Підготовку громадських слухань забезпечує виконавчий комітет міської ради.
6. Головує на громадських слуханнях міський голова, секретар міської ради чи голова постійної комісії міської ради, до відання якої входять питання, що виносяться на громадські слухання.
На громадських слуханнях ведеться протокол, в якому зазначається дата і місце проведення слухань, загальна кількість присутніх, питання, що обговорюються, зміст виступів та внесені пропозиції.
До протоколу може додаватись інформація або звіт особи, яка запрошена на слухання. Веде протокол секретаріат, обраний на громадських слуханнях. Протокол громадського слухання підписується особою, яка здійснює його проведення та особою, яка веде протокол, і передається міському голові.
7. Громадські слухання вважаються такими, що відбулися, якщо в них прийняли участь не менш як 300 жителів міста.
8. Пропозиції вважаються внесеними за результатами громадського слухання, якщо за них проголосувало більше половини жителів міста, які взяли в них участь.
9. Про результати громадського слухання секретар міської ради інформує жителів міста в десятиденний строк.
10. За результатами громадського слухання органи міського самоврядування в місячний строк у відповідності з чинним законодавством України приймають відповідне рішення, яке доводиться до відома жителів міста через міські засоби масової інформації і підлягає безумовному виконанню.
Стаття 34. Участь у роботі органів міського самоврядування
1. Жителі міста мають право бути присутніми на відкритих засіданнях міської ради. При відсутності умов забезпечення всіх бажаючих бути присутніми на сесії ради, секретар міської ради повинен забезпечити її трансляцію по міській радіомережі. Право виступу жителям міста на сесіях міської ради надається за рішенням ради.
2. Жителі міста мають право без будь-яких обмежень бути присутніми і виступати на громадських слуханнях при обговоренні проектів рішень ради. При обговоренні питань, що винесені на громадські слухання, жителям міста повинна бути забезпечена можливість вільно висловлювати свою позицію і вносити пропозиції.
3. Жителі міста мають право брати участь у засіданнях виконавчого комітету при розгляді питань, які пов’язані з реалізацією їх конституційних прав, забезпечення яких віднесено до відання міського самоврядування.
4. Жителі міста мають право брати участь у засіданнях відповідного органу самоорганізації населення, виступати на них, вносити пропозиції і вимагати їх прийняття.
Стаття 35. Робота на виборних посадах міського самоврядування
Жителям міста, які мають право голосу, фахову підготовку та стаж роботи на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності, гарантується право бути обраними на посади в системі міського самоврядування, які визначені чинним законодавством України, як виборчі, на рівних підставах.
Стаття 36. Інші форми участі жителів міста у здійсненні міського самоврядування
1. Перелік форм участі жителів міста у здійсненні міського самоврядування, визначений у цьому Статуті, не є вичерпним. Органи та посадові особи міського самоврядування сприяють становленню нових форм участі жителів міста у здійсненні міського самоврядування.
2. Крім передбачених статтями 27 – 35 цього Статуту, можуть бути використані такі форми участі жителів міста у здійсненні міського самоврядування:
– громадське обговорення проектів актів міської ради та органів міського самоврядування (підлягають обов’язковому оприлюдненню проекти планів економічного і соціального розвитку міста, міського бюджету, цільових програм міського розвитку, зміни тарифів на комунальні послуги тощо);
– членство в комісіях, що утворюються на громадських засадах при органах і посадових особах міського самоврядування (перелік комісій і положення по них затверджуються міською радою);
– участь у роботі фахових комісій, що утворюються за рішенням виконавчого комітету чи міського голови щодо реалізації проектів, що передбачають надання громадських послуг членам міської громади (положення затверджує виконавчий комітет);
– участь у роботі громадських рад, що утворюються при міській раді для вивчення потреб окремих категорій жителів міста та існуючої практики надання їм соціальної допомоги в системі міського самоврядування (за рішенням ради можуть бути утворені ради пенсіонерів, інвалідів, іноземців, біженців, воїнів-інтернаціоналістів, військовослужбовців, тощо – положення про них затверджуються міською радою);
– участь у проведенні громадських експертиз проектів рішень ради з питань, що мають суттєве значення для міської громади, визначають основні напрямки соціально-економічного та культурного розвитку міста;
– участь в масових акціях, які проводяться у відповідності з Конституцією та чинним законодавством України, метою яких є привернення уваги органів і посадових осіб міського самоврядування до актуальних проблем загальноміського значення або проблем соціального забезпечення жителів міста, охорони навколишнього середовища, підвищення громадської безпеки тощо, які вимагають негайного вирішення;
– робота в органах самоорганізації населення;
– виконання на громадських засадах робіт по благоустрою території міста, наданню послуг незахищеним жителям міста;
– надання матеріальної і фінансової допомоги міському самоврядуванню у формі добровільних пожертв, внесків до фондів, утворених з метою надання допомоги соціально незахищеним жителям міста, сприяння їх культурному і духовному розвитку, підтриманню в належному стані пам’яток історії, культури, архітектури, природних пам’ятників тощо.

РОЗДІЛ 4. РАДА, МІСЬКИЙ ГОЛОВА ТА ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ РАДИ
Стаття 37. Принципи організації міського самоврядування
1. Міська рада, міський голова, виконавчі органи ради здійснюють свою діяльність по реалізації функцій міського самоврядування за дорученням міської громади, від її імені та в її інтересах.
2. Діяльність органів міського самоврядування базується на засадах законності, гласності, підконтрольності, підзвітності перед міською громадою, розмежування повноважень представницької та виконавчої гілок міської влади, забезпечення повноти здійснення функцій міського самоврядування та пріоритету інтересів жителів міста при їх здійсненні.
Міська рада, міський голова, виконавчі органи міської ради діють за принципом розподілу повноважень у порядку і межах, визначених чинним законодавством України.
3. Система органів та посадових осіб міського самоврядування включає міську раду – представницький орган міського самоврядування, міського голову – вищу посадову особу міського самоврядування, виконавчі органи міської ради – виконавчий комітет, управління, комітети, відділи, а також Димитровську і Пантаївську селищні, Звенигородську сільську ради і їх виконавчі органи, Димитровського і Пантаївського селищних, Звенигородського сільського голів.
Глава 5. Міська рада
Стаття 38. Формування міської ради
1. Міська рада є представницьким органом міського самоврядування, що представляє територіальну громаду міста та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження міського самоуправління.
2. Міська рада формується шляхом вільних виборів, які проводяться на основі загального, рівного і прямого виборного права шляхом таємного голосування. Порядок призначення, організації і проведення виборів депутатів міської ради визначаються Конституцією і Законами України.
Загальний склад міської ради встановлюється в межах, що визначені чинним законодавством України та рішенням міської ради, яке приймається перед кожними черговими виборами депутатів міської ради. До складу міської ради за посадою входить міський голова.
3. Строк повноважень міської ради – чотири роки. Міська рада є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від встановленого радою складу. Повноваження міської ради починається з моменту офіційного повідомлення міською виборчою комісією про обрання необхідної кількості депутатів, припиняються в день офіційного оголошення міською виборчою комісією про обрання ради нового скликання.
Підстави і порядок дострокового припинення повноважень міської ради визначається чинним законодавством України.
Стаття 39. Регламент міської ради
1. Регламент міської ради – нормативно-правовий акт, який визначає порядок планування роботи ради, підготовки і внесення питань на розгляд ради і виконавчого комітету, проведення сесій, засідань постійних комісій та виконавчого комітету, формування виконавчих органів ради, процедуру підготовки і прийняття рішень ради та їх виконання тощо.
2. Регламент ради затверджується міською радою кожного скликання не пізніше як на другій сесії. Проект Регламенту подає на розгляд ради робоча група, яка створюється з числа депутатів міської ради розпорядженням міського голови.
Зміни та доповнення до Регламенту міської ради вносяться постійною комісією мандатною з питань депутатської діяльності, етики, законності, охорони державного і громадського порядку.
Регламент ради та зміни до нього затверджуються рішенням ради більшістю голосів від загального складу ради.
Стаття 40. Депутат міської ради
1. Депутат міської ради – особа, яка шляхом вільних виборів наділяється міською громадою повноваженнями представляти інтереси своїх виборців та здійснювати функції міського самоврядування, що віднесені чинним законодавством до відання міської ради.
Депутати міської ради обираються жителями, які проживають на території відповідного виборчого округу, які мають право голосу, на чотири роки шляхом вільних виборів на основі загального, прямого, рівного виборчого права при таємному голосуванні.
2. Повноваження депутата починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання. Депутат міської ради здійснює свої повноваження, як правило, на громадських засадах. Міська рада може прийняти рішення щодо оплати роботи окремих депутатів, які займають в раді виборні посади на постійній основі. Грошова винагорода депутатів, які працюють в міській раді на постійній основі, виплачується з міського бюджету в розмірах, визначених рішенням ради.
Повноваження депутатів міської ради припиняються одночасно з припиненням повноважень міської ради у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.
3. Депутат міської ради не може мати іншого представницького мандату та займати виборні посади в системі міського самоврядування, крім випадків, визначених чинним законодавством України.
4. Депутат міської ради складає присягу такого змісту:
“Вступаючи в права депутата Олександрійської міської ради, зобов’язуюсь усіма своїми діями дбати про благо міста Олександрії та добробут його жителів, гідно представляти своїх виборців, обстоювати їх права і свободи. Присягаю додержуватись Конституції та Законів України, Статуту територіальної громади міста Олександрії, виконувати свої обов’язки в інтересах міської територіальної громади”.
5. Депутат зобов’язаний брати участь в роботі сесій, засідань постійних і інших комісій, до складу яких його обрано. В разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, міська рада може звернутись до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому Законом порядку.
6. Депутат не рідше ніж раз на рік звітує перед виборцями про свою роботу в раді і в виборчому окрузі.
7. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, на засіданнях постійних та інших комісій, до складу яких його обрано.
8. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими Законами.
9. На час сесій ради, засідань постійних комісій ради, для виконання депутатських повноважень у випадках, передбачених чинним законодавством України, депутат звільняється від виконання службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи за рахунок міського бюджету.
10. Депутат має право звернутись із запитом до керівників ради та її органів, сільського, селищного, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території міста. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані дати усну чи письмову відповідь на запит на сесії ради у строки і в порядку, встановлені міською радою відповідно до Закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.
11. Депутат має право звернутись із запитанням для отримання інформації чи роз`яснення по тій чи іншій проблемі до керівників ради та її органів, керівників підприємств, установ і організацій всіх форм власності, розташованих чи зареєстрованих на території ради. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошена на пленарному засіданні ради чи письмово дана депутату в індивідуальному порядку суб’єктом, до якого звернуто запитання.
12. Депутат має право знайомитись з будь-якими офіційними документами, які зберігаються в відповідних органах міського самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів.
Стаття 41. Компетенція ради
До відання міської ради відносяться питання її виключної компетенції, визначеної статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
Стаття 42. Підзвітність і підконтрольність виконавчих органів ради.
Виконавчі органи міської ради (виконавчий комітет, управління, комітети, відділи) є підзвітними і підконтрольними міській раді, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.
Стаття 43. Сесії ради
1. Основною організаційною формою роботи міської ради є її сесія. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних та інших комісій.
Сесія міської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.
2. Сесія ради скликається в міру необхідності міським головою, але не менше одного разу на квартал. В разі немотивованої відмови міського голови, або неможливості його скликати сесію ради, сесія міської ради скликається секретарем ради. Сесія також може бути скликана депутатами міської ради , які становлять не менше як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.
Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за 1 день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається винести на розгляд ради.
3. Пропозиції до порядку денного сесії міської ради можуть вноситись міським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян за місцем проживання, депутатськими групами.
4. Порядок скликання сесії ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень, процедурні питання, порядок роботи, оприлюднення рішень ради тощо визначаються Регламентом міської ради.
5. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.
Головує на сесії ради міський голова, в разі його відсутності – секретар ради.
Стаття 44. День депутата
Для попереднього ознайомлення депутатів міської ради з проектами рішень ради, що виносяться на її розгляд, їх інформування щодо питань роботи виконавчих органів ради, а також підприємств, установ і організацій усіх форм власності, розташованих на території громади, вивчення законодавчої бази роботи ради і вирішення питань, що входять до її повноважень тощо, не рідше ніж раз на місяць проводиться день депутата.
Порядок його роботи, а також день, час і місце проведення визначається Регламентом ради.
Стаття 45. Комісії ради
1. Постійні комісії є органами ради, що обираються з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.
Постійні комісії є підзвітними і підконтрольними перед міською радою. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначається Регламентом міської ради та Положеннями про постійні комісії, що затверджуються радою.
2. Склад постійної комісії затверджується на сесії ради. До складу комісії входять голова комісії (обирається за пропозицією міського голови сесією ради), заступник голови і секретар комісії (обираються на засіданні комісії), члени комісії.
3. Постійні комісії за дорученням міської ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти рішень ради, які виносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, визначають доповідачів і співдоповідачів.
4. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань.
5. Постійні комісії за дорученням міської ради, секретаря ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету органів, підприємств, установ і організацій комунальної форми власності, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд міського голови, а в необхідних випадках – на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.
6. Постійні комісії з питань, які належать до їх відання, мають право отримувати від виконавчих органів ради, керівників підприємств, установ і організацій всіх форм власності необхідні матеріали і документи.
7. Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина від загального складу комісії.
8. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою і секретарем комісії. Протоколи засідання постійної комісії підписуються головою і секретарем комісії.
9. Постійна комісія для розробки проектів рішень може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, спеціалістів. Питання, які належать до відання постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря ради розглядатись комісіями на спільних засіданнях.
10. Для підготовки і попереднього розгляду окремих питань, які мають важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку міста, міська рада утворює тимчасові комісії і робочі групи, які здійснюють повноваження, передбачені цим Статутом для постійних комісій в межах, визначених рішенням міської ради про їх створення. Функціональна спрямованість і порядок організації роботи тимчасових комісій і робочих груп визначається Регламентом міської ради та Положенням про тимчасову комісію, яке затверджується міською радою.
Стаття 46. Секретар ради
1. Секретар міської ради є посадовою особою, яка відповідає за організацію її роботи, сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень.
2. Секретар міської ради обирається з числа депутатів за пропозицією міського голови таємним голосуванням на строк повноважень ради більшістю голосів від загального складу ради. Секретар міської ради працює в раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, займатись підприємницькою діяльністю.
3. Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.
Стаття 47. Депутатські групи
Депутати міської ради можуть об’єднуватись у депутатські групи та інші добровільні депутатські об’єднання, які утворюються на постійній чи тимчасовій основі. Порядок утворення, реєстрації, повноваження і т.і. депутатських об’єднань визначається чинним законодавством України та Регламентом міської ради.
Стаття 48. Прийняття рішень ради
1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти в формі рішень більшістю голосів депутатів від загальної кількості ради, крім випадків передбачених чинним законодавством України та цим Статутом, по процедурних питаннях – більшістю від присутніх на пленарному засіданні ради.
2. Рішення ради приймається на її пленарних засіданнях після обговорення на підставі висновків постійних комісій у відповідності до вимог Регламенту міської ради. При визначенні результатів голосування враховується голос міського голови, якщо він приймає участь в пленарному засіданні ради.
3. Рішення міської ради підписується міським головою. Міський голова на протязі п’яти днів з дня прийняття рішення може зупинити його дію і внести на повторний розгляд з обґрунтованими зауваженнями. Міська рада зобов’язана в двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загальної кількості депутатів ради, воно вступає в силу.
Глава 6. Міський голова
Стаття 49. Вибори міського голови
1. Міський голова є головною посадовою особою міської громади і здійснює свої повноваження на постійній основі.
2. Міський голова обирається жителями міста, які мають право голосу, строком на чотири роки шляхом вільних виборів на основі загального, прямого, рівного виборчого права при таємному голосуванні.
Міським головою може бути обраний будь-який житель міста, який має право голосу та відповідну фахову підготовку і досвід роботи на керівних посадах. Порядок обрання міського голови визначається чинним законодавством України.
3. Правовий статус та повноваження міського голови визначаються Конституцією та Законами України, іншими нормативними актами.
4. Міський голова працює в міській раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, займатись підприємницькою діяльністю.
5. Міський голова може мати регалії і атрибути, Положення про які затверджуються міською радою.
Стаття 50. Повноваження та обов’язки міського голови
1. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються на момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до Закону особи. В їх числі:
– забезпечення додержання на території міста Конституції та Законів України, Указів Президента України, нормативних актів виконавчої влади, рішень міської ради та її виконавчого комітету;
– внесення на розгляд міської ради пропозицій по кандидатурах на посади секретаря ради, керуючого справами виконавчого комітету, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, членів виконавчого комітету, структури і штатів виконавчих органів ради;
– керівництво виконавчими органами ради, призначення на посади та звільнення з посад керівників і спеціалістів виконавчих органів ради;
– скликання сесій ради, внесення пропозицій щодо порядку денного сесій ради і головування на них;
– забезпечення підготовки проектів рішень ради на розгляд ради, в т.ч. програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, міського бюджету, інших питань, що входять до відання міської ради;
– організація забезпечення виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету;
– призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ та організацій, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, підписання з ними контрактів про умови роботи і оплати праці;
– розпорядження бюджетними, позабюджетними цільовими коштами, використання
іх лише за призначеннями, визначеними радою;
– укладання від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договорів відповідно до законодавства, з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подання їх на затвердження ради;
2. Міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень виконавчих органів влади – підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
Міський голова несе персональну відповідальність за виконання наданих йому повноважень.
3. Міський голова складає на пленарному засіданні міської ради присягу наступного змісту:
“Я, (ім’я та прізвище), волею територіальної громади міста Олександрія обраний міським головою, заступаючи на цей пост, урочисто присягаю на вірність місту і народу України. Зобов’язуюсь суворо дотримуватись Конституції та Законів України, Статуту міста, усіма своїми справами дбати про благо міста і добробут його жителів, обстоювати права, свободи і законні інтереси громадян, підносити авторитет міста Олександрія як у державі, так і за її межами”.
Якщо вибори міського голови проведені одночасно з виборами депутатів, то присяга головою складається на першому пленарному засіданні новообраної ради після складання присяги депутатами ради.
4. Міський голова видає розпорядження в межах своїх повноважень.
5. На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів міської ради, передбачені Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
6. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів міської ради міський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради в будь-який визначений термін.
Стаття 51. Дострокове припинення повноважень міського голови
1. Повноваження міського голови вважаються достроково припиненими у випадках:
– його звернення з особистою заявою до міської ради про складення ним повноважень голови;
– набрання законної сили обвинувального вироку щодо голови;
– визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошеним таким, що помер;
– припинення його громадянства;
– порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), що встановлено чинним законодавством;
– його смерті.
2. Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково на підставах і в порядку, який передбачено чинним законодавством України:
– на підставі рішення міського референдуму (рішення про проведення референдуму приймається міською радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини жителів міста, що проживають на території міста і мають право голосу);
– якщо він порушує Конституцію і Закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень та в інших випадках (шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради).
3. Порядок проведення позачергових виборів міського голови визначається чинним законодавством України. При достроковому припиненні повноважень міського голови і до моменту вступу на посаду новообраного голови його обов’язки з організації роботи міської ради здійснює за рішенням ради секретар ради, а з організації роботи виконавчих органів ради – перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
Глава 7. Виконавчі органи міської ради
Стаття 52. Структура виконавчих органів ради
1.Виконавчими органами міської ради є виконавчий комітет, управління, комітети, відділи та інші створювані радою виконавчі органи. Виконавчі органи влади є підконтрольними і підзвітними міській раді, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень виконавчих органів влади – підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
2.Управління, комітети, відділи та інші виконавчі органи підпорядковані виконавчому комітету та міському голові.
3. Структура виконавчих органів ради за поданням міського голови затверджується міською радою.
Стаття 53. Посадові особи місцевого самоврядування
1.До посадових осіб міського самоврядування відносяться секретар міської ради, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами виконавчого комітету, керівники виконавчих органів ради, інші посадові особи, які здійснюють огранізаційно-розпорядчі та консультативно-дорадчі функції.
Всі вони працюють на посадах на постійній основі, не можуть суміщувати свою службову діяльності з іншою посадою, займатись підприємницькою діяльністю.
2.Виборні посади, на які обираються (секретар ради), затверджуються (заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету), призначаються та звільняються за рішенням міської ради.
Керівники виконавчих органів ради та інші посадові особи місцевого самоврядування призначаються (на конкурсній основі) та звільняються розпорядженням міського голови.
3. Посадові особи міської ради є підзвітними і підконтрольними відповідно міській раді, виконавчому комітету, міському голові.
4. Міський голова розпорядженням визначає функціональні обов’язки, межі прав і відповідальності виборних посадових осіб.
5. Функціональні обов’язки, межі прав і відповідальності керівників виконавчих органів ради визначаються Положенням про виконавчі органи ради.
6. Функціональні обов’язки інших посадових осіб визначаються керівниками виконавчих органів ради.
7. Повноваження виборних посадових осіб міської ради можуть бути достроково припинені тільки за рішенням ради.
Стаття 54. Формування виконавчого комітету
1. Виконавчий комітет міської ради утворюється рішенням ради на строк її повноважень. Очолює виконавчий комітет міський голова.
2. Після закінчення повноважень міської ради її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.
3. Кількісний склад виконавчого комітету визначається міською радою. Персональний склад виконавчого комітету затверджується міською радою за пропозицією міського голови.
Очолює виконавчий комітет – міський голова. До складу виконавчого комітету входять : заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету(за посадою), керівники виконавчих органів ради, представники підприємств, установ та організацій усіх форм власності, громадських організацій, інші особи.
4. Виконавчий комітет є підконтрольним і підзвітним міській раді, звітує про роботу виконавчого комітету міський голова.
5. Міська рада з власної ініціативи або з ініціативи жителів міста може прийняти рішення про внесення змін до складу виконавчого комітету та про його розпуск. Ініціатива жителів міста про розпуск виконавчого комітету повинна бути підтримана не менш як десятою частиною жителів міста, які мають право голосу. Підстави, з яких приймається рішення про розпуск виконавчого комітету, підлягають оприлюдненню в міських засобах масової інформації.
Рішення міської ради про розпуск виконавчого комітету приймається не менш як двома третинами голосів депутатів від загальної кількості ради.
Стаття 55. Повноваження виконавчого комітету
До відання виконавчих органів міської ради, в т.ч. і виконавчого комітету, належать власні і делеговані повноваження в слідуючих сферах діяльності:
– соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку;
– в галузі бюджету, фінансів і цін;
– щодо управління комунальною власністю;
– в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку;
– в галузі будівництва;
– в галузі освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, укріплення сім’ї, виховання молоді;
– регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;
– соціального захисту населення;
– в галузі зовнішньоекономічної діяльності;
– в галузі оборонної роботи;
– щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою;
– щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, профілактики правопорушень;
– щодо відзначення державними нагородами та присвоєння почесних звань України.
Стаття 56. Прийняття рішень виконавчим комітетом та їх виконання
1. Організаційною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, які є правомочними за умови присутності більше половини загального складу виконавчого комітету. Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою, при відсутності міського голови – його заступником, який виконує обов’язки міського голови, в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.
Міський голова або особа, яка виконує його обов’язки, головує на засіданнях виконавчого комітету.
2. Виконавчий комітет в межах своїх повноважень приймає рішення на своїх засіданнях більшістю голосів членів виконавчого комітету від загальної кількості. Рішення виконавчого комітету приймається після обговорення.
3. Проекти рішень виконавчого комітету готують і подають на розгляд виконавчі органи міської ради, інші органи відповідно до їх повноважень, а також органи самоорганізації населення. Процедура подання, розгляду, прийняття рішень, контролю за їх виконанням визначається у Регламенті міської ради.
4. Рішення виконавчого комітету підписується міським головою та керуючим справами виконавчого комітету. Міський голова протягом п’яти днів з дня прийняття рішення може зупинити його дію і внести на повторний розгляд з обґрунтованими зауваженнями. Виконавчий комітет зобов’язаний в двотижневий строк повторно розглянути рішення. В разі відхилення зауважень міського голови і підтвердження попереднього рішення двома третинами членів виконавчого комітету від їх загальної кількості, воно вступає в силу.
5. Рішення виконавчого комітету з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, за пропозицією постійної комісії чи депутатської групи, може бути скасовано рішенням міської ради більшістю голосів від загального складу міської ради у випадку, коли рішення виконавчого комітету не відповідає чинному законодавству, Статуту територіальної громади, порушує права і свободи жителів міста, принижує їх честь, гідність, створює напруженість в громаді тощо.
Стаття 57. Інші виконавчі органи міського самоврядування
1. Управління, комітети, відділи міської ради є підзвітними і підконтрольними міській раді, підпорядковані виконавчому комітету міської ради, міському голові.
2. Керівники виконавчих органів міської ради призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою, в окремих випадках за узгодженням з органами виконавчої влади, на конкурсній основі.
3. Керівники виконавчих органів мають право видавати накази, що стосуються виконання повноважень органу у відповідності із затвердженою структурою виконавчих органів і Положень про них, а також несуть персональну відповідальність за реалізацію цілей і завдань, визначених у Положеннях про виконавчі органи ради, рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

РОЗДІЛ 5. ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
Стаття 58. Загальні засади органів самоорганізації населення
1. Органи самоорганізації населення є однією з форм участі членів міської громади у вирішенні окремих питань місцевого значення. Органів самоорганізації населення є: будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів.
2. Основними завданнями органів самоорганізації населення є:
– створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і Законів України;
– задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;
– участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.
3. Територія, в межах якої діє орган самоорганізації населення, визначається рішенням міської ради, що дала дозвіл на створення органу самоорганізації, і має відповідати території проживання жителів міста, які утворили цей орган.
4. Орган самоорганізації населення обирається на строк повноважень міської ради, якщо інше не передбачено рішенням ради чи Положенням про орган самоорганізації населення, яке затверджується рішенням ради.
5. Облік органів самоорганізації населення здійснюється апаратом міської ради.
6. Персональний склад органу самоорганізації населення визначається загальними зборами жителів, які виявили бажання об’єднатись.
7. Повноваження та порядок роботи органу самоорганізації населення визначаються Законом України “Про органи самоорганізації населення”, Положенням про орган самоорганізації населення та рішеннями ради.
Стаття 59. Порядок створення органів самоорганізації населення
1. Органи самоорганізації населення створюються рішенням міської ради за ініціативи жителів за місцем проживання у відповідності до Закону України “Про органи самоорганізації населення”, Положення про орган самоорганізації населення та рішень ради.
2. Вибори органів самоорганізації населення проводяться зборах (конференціях) жителів відповідної території міста. За рішенням виконавчого комітету, прийнятого на пропозицію жителів відповідної території міста, вибори органів самоорганізації можуть проводитись на основі загального, рівного, прямого виборчого права при таємному голосуванні.
Підготовка і проведення виборів органів самоорганізації населення здійснюється відкрито і гласно. Результати виборів оприлюднюються в міських засобах масової інформації.
Стаття 60. Повноваження органів самоорганізації населення
1. Повноваження органів самоорганізації населення визначаються Розділом ІІІ Закону України “Про органи самоорганізації населення”, Положенням про орган самоорганізації населення та рішеннями ради. В їх числі:
– допомога міській раді та її виконавчому комітету у виконанні рішень, наказів виборців, запитів депутатів;
– виконання рішень загальних зборів за місцем проживання;
– забезпечення виконання взятих на себе зобов’язань по упорядкуванню території і підтриманню санітарного порядку, охорони довкілля, збереження пам’яток історії, культури;
– робота по укріпленню сім’ї, вихованню молоді, профілактиці правопорушень, допомоги правоохоронним органам, охороні громадського порядку тощо.
Здійснення повноважень органами самоорганізації населення не повинно завдавати шкоди інтересам міської ради. Органи самоорганізації населення та їх голови не можуть здійснювати повноваження міської ради.
2. Рішенням міської ради органам самоорганізації населення може надаватися статус юридичної особи.
3. Органи самоорганізації населення самостійно здійснюють управління переданого їм майна і коштів у відповідності з програмами соціально-економічного та культурного розвитку відповідної території.

РОЗДІЛ 6. МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Глава 8. Матеріальні і фінансові ресурси міського самоврядування
Стаття 61. Майно і фінанси міського самоврядування
Матеріальною і фінансовою основою міського самоврядування згідно Конституції України є рухоме і нерухоме майно, доходи міського бюджету, позабюджетні цільові (в т.ч. валютні) та інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності міської громади, а також об’єкти спільної власності територіальних громад Кіровоградської області, що перебувають в управлінні обласної ради.
Матеріальні та фінансові ресурси, що перебувають у комунальній власності міської громади і їх недоторканість захищається чинним законодавством України.
Стаття 62. Майно міської громади
1. Суб’єктом права комунальної власності міста є міська рада. До комунальної власності міської громади включається рухоме і нерухоме майно, яке зареєстроване у визначеному чинним законодавством порядку. Перелік об’єктів комунальної власності міської громади визначається рішенням міської ради у відповідності до чинного законодавства України.
2. До комунальної власності міста можуть належати:
– земля та інші природні ресурси;
– комунальні підприємства міста;
– банки, страхові товариства, пенсійні фонди, заклади і установи культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, соціального обслуговування та інше майно, що належить міській громаді;
– частки (паї) у майні підприємств усіх форм власності;
– комунальний житловий і нежитловий фонди міста;
– доходи міського бюджету міста, позабюджетні, валютні та інші кошти та депозити міста (органів міського самоврядування) в банківських установах, цінні папери, інші фінансові ресурси, що передбачені чинним законодавством України для міського самоврядування;
– нерухоме майно, що передається до комунальної власності міста за рішенням суду;
– інше рухоме і нерухоме майно, визначене чинним законодавством України.
3. У комунальній власності міської міської громади знаходяться об’єкти, що мають загальноміське значення для життєзабезпечення міста, задоволення потреб міської громади та для збереження історико-культурних об’єктів міста (міські системи водо-, тепло-, газо-, електропостачання, інженерні комунікації, пам’ятки історії, культури, архітектури, музеї тощо).
4. Міська рада своїм рішенням затверджує на строк своїх повноважень перелік об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації, та ті, що підлягають приватизації (відчуженню).
Стаття 63. Приймання майна у комунальну власність
1. Міська рада, виконавчий комітет, за рішенням міської ради, інші виконавчі органи від імені та в інтересах територіальної громади міста, відповідно до чинного законодавства України, здійснюють правомочність щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами комунальної власності міської громади.
2. Міська рада своїм рішенням дає згоду на прийняття до комунальної власності майна інших форм власності, виконавчий комітет після згоди власника на передачу майна у комунальну власність виконує передбачені чинним законодавством України заходи по прийманню об’єктів до комунальної власності міської громади.
Стаття 64. Передача майна підприємствам, установам і організаціям
1. Виконавчі органи ради виконують передбачені відповідним Положенням заходи по передачі майна підприємствам, установам і організаціям інших форм власності у відповідності до діючого законодавства України.
2. Порядок передачі майна підприємствам, установам і організаціям інших форм власності визначається чинним законодавством України та відповідним Положенням, яке затверджується міською радою.
Стаття 65. Оренда майна громади міста
Виконавчий комітет міської ради приймає рішення про надання в оренду приміщень, транспортних засобів, обладнання тощо підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, в т.ч. і фізичним особам у відповідності до чинного законодавства України. Процедура оформлення документів на передачу в оренду майна громади міста і прийняття рішень визначається Положенням, яке затверджується міською радою.
Стаття 66. Принципи функціонування міського господарства
1. Оперативне управління об’єктами комунальної власності міста здійснюють виконавчі органи міської ради, на які покладаються такі функції:
– підготовка пропозицій на розгляд міської ради щодо прийняття об’єктів до комунальної власності міської ради;
– підготовка і передача на розгляд міської ради і її виконавчого комітету питань про створення, реорганізацію, перепрофілювання та ліквідацію підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності міста;
– надання згоди на здачу в оренду об’єктів комунальної власності міста;
– реалізацію затвердженої рішенням міської ради програми приватизації комунального майна міста;
– контроль господарської та фінансово-економічної діяльності підприємств, установ і організацій комунальної власності міста.
2. Загальний контроль за використанням об’єктів комунальної власності міста здійснює міський голова. Міський голова раз на рік інформує міську раду про стан комунальної власності міста, реєстрацію, відчуження, реорганізацію, перепрофілювання та ліквідацію об’єктів комунальної власності, результати їх господарської та фінансово-економічної діяльності, кадрові зміни тощо.
Глава 9. План соціально-економічного та культурного розвитку міста
Стаття 67. Сутність плану соціально-економічного та культурного розвитку міста
План соціально-економічного та культурного розвитку міста є ключовим документом для підготовки бюджету міста і повинен забезпечувати збалансованість доходів і видатків міського бюджету, ефективне використання природних, трудових і фінансових ресурсів міста, розвиток міського господарства, забезпечувати фінансування бюджету розвитку.
Стаття 68. Підготовка, розгляд і затвердження плану соціально-економічного
та культурного розвитку міста
1. Порядок підготовки, розгляду і затвердження плану соціально-економічного та культурного розвитку міста повинні відповідати вимогам відповідного Положення, затвердженого міською радою.
2. Згідно Положення в ІІІ кварталі поточного року виконавчий комітет міської ради затверджує склад робочої групи по розробці плану соціально-економічного та культурного розвитку міста на наступний рік.
1.Виконавчий комітет міської ради та робоча група забезпечує прозорість процесу підготовки, розгляду і затвердження Плану соціально-економічного та культурного розвитку міста шляхом висвітлення процесу в міських засобах масової інформації. Зворотній зв’язок з громадськістю міста забезпечується через контактні телефони, адреси, що зазначаються в ЗМІ.
Пропозиції та зауваження, що внесли громадяни в своїх зверненнях, розглядаються на засіданнях робочої групи по підготовці Плану соціально-економічного та культурного розвитку міста та враховуються при його затвердженні.
В обов’язковому порядку по проекту плану соціально-економічного та культурного розвитку міста проводяться громадські слухання.
Пропозиції і зауваження, внесені на громадських слуханнях, враховуються міською радою при затвердженні плану соціально-економічного та культурного розвитку міста.
2.План соціально-економічного та культурного розвитку та бюджет міста розглядаються та затверджуються радою одночасно, як два тісно пов’язані своїми показниками документи.
Стаття 69. Контроль виконання плану соціально-економічного та культурного розвитку міста
1. Враховуючи важливість виконання плану соціально-економічного та культурного
розвитку міста в рішенні міської ради по його затвердженню повинна бути передбачена персональна відповідальність посадових осіб міської ради по контролю за його виконанням.
2. Затверджений план соціально-економічного та культурного розвитку міста публікується в міських засобах масової інформації.
3. Міська рада не менше одного разу на рік , як правило, за результатами роботи в першому півріччі, розглядає хід виконання плану соціально-економічного та культурного розвитку міста і приймає відповідне рішення.
4. По закінченню поточного року, не пізніше 2 кварталу, міська рада затверджує звіт про виконання плану соціально-економічного та культурного розвитку міста за попередній рік.
Глава 10. Бюджет міста
Стаття 70. Загальні засади формування бюджету
1. Місто має власний бюджет, який розробляється, затверджується і виконується органами міського самоврядування самостійно в межах їх повноважень. Будь-яке втручання в розробку, затвердження і виконання міського бюджету органів державної влади або органів міського самоврядування інших територіальних громад не допускається (за винятком випадків, що передбачені чинним законодавством).
Бюджет міста складається з поточного бюджету і бюджету розвитку.
Порядок складання, розгляду і виконання бюджету міста повинні відповідати чинному законодавству України і Бюджетному кодексу України.
2. Кошти поточного бюджету спрямовуються на фінансування установ і закладів, що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, і не належать до бюджету розвитку. Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію планів соціально-економічного та культурного розвитку міста, які пов’язані із здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності, а також на фінансування субвенцій та інших видатків, що пов’язані з розширеним відтворенням.
3. Територіальна громада міста повинна планувати і виконувати свій бюджет таким чином , щоб забезпечувати виконання завдань своєї життєдіяльності.
Бюджет у кожному році повинен бути збалансованим з урахуванням сум дефіциту за попередні роки. Бюджетні кошти повинні використовуватись заощадливо і ефективно.
4. Фінансова основа міста складається з:
– коштів міського бюджету;
– коштів позабюджетних цільових фондів;
– коштів міської ради та виконавчого комітету;
– фінансово-кредитних ресурсів;
– коштів підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності міста;
– коштів валютних фондів;
– відповідної частки коштів підприємств, установ і організацій, які створені за пайовою участю органів міського самоврядування;
– коштів, що отримані від розміщення міських позик і міських цінних паперів;
– коштів, що отримані від проведення міських лотерей;
– коштів, що отримані від приватизації комунального майна міста;
– коштів органів громадського самоврядування міста;
– інших фінансових ресурсів, які передані місту згідно чинного законодавства України.
Стаття 71. Принципи формування бюджету
1. Доходна частина бюджету міста формується за принципами:
-принцип збалансованості – повноваження на здіснення витрат бюджету повинні відповідати обсягу надходжень до бюджету на відповідний період;
-принцип самостійності – органи місцевого самоврядування не несуть відповідальності за бюджетні асигнування одне одного. А також за бюджетні зобов’язання Держави. Самостійність забезпечується закріпленням за бюджетом відповідних джерел доходів, правом органів місцевого самоврядування на визначення напрямків використання коштів відповідно до законодавства України;
-принцип повноти – до складу бюджету підлягають включенню всі надходження та витрати бюджету, що здійснюються відповідно до нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування;
-принцип обґрунтованості – бюджет формується на макропоказниках економічного і соціального розвитку міста та розрахунках надходжень до бюджету і витрат бюджету, що здійснюються відповідно до затверджених методик;
-принцип цільового використання бюджетних коштів – кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями;
-принцип публічності та прозорості – місцевий бюджет забезпечується, а рішення щодо звіту про його виконання затверджується органами місцевого самоврядування;
-принцип відповідальності – кожен учасник бюджетного процесу несе відповідальність за свої дії на кожній стадії бюджетного процесу.
2. До доходної частини бюджету зараховуються:
– місцеві податки і збори, крім випадків, що передбачені чинним законодавством України;
– надходження від закріплених законодавством окремих загальнодержавних податків або їх частини, відповідно до нормативів, затверджених у встановленому чинним законодавством України порядку;
– фінансові ресурси (дотації, субвенції та інші трансферти), що передані місту з Державного бюджету безпосередньо або розподілені через обласний бюджет;
– фінансові ресурси, які передані місту з Державного бюджету для здійснення визначених чинним законодавством України повноважень виконавчої влади;
– частина доходів від приватизації комунальної власності міста;
– надходжень від місцевих позик і лотерей;
– надходжень від оренди цілісних майнових комплексів, що належать до комунальної власності міста;
– прибуток підприємств, що перебувають у комунальній власності міста (або частка прибутку, яка визначена рішенням міської ради);
– штрафи і відшкодування за екологічні збитки;
– інші кошти, що отримані від господарської діяльності органів міського самоврядування;
– інші надходження, які передбачені чинним законодавством України.
3. У доходній частині міського бюджету кошти, які є необхідними для здійснення самоврядних і делегованих повноважень органів виконавчої влади, виділяються окремо.
4. Видаткова частина бюджету міста формується на принципах:
– достатності для виконання функцій міського самоврядування та наданих чинним законодавством України окремих повноважень органів виконавчої влади і забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб;
– в разі, коли органи виконавчої влади не виділяють достатньо коштів на виконання делегованих повноважень, їх обсяг може бути скорочено або доповнено до потреб за рахунок власних коштів;
– при недостачі коштів, які надходять від закріплених джерел для виконання функцій і повноважень, покладених на органи міського самоврядування, забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб, органи державної влади можуть прийняти рішення про надання дотацій, субсидій, субвенцій тощо;
– повинен передбачатись резервний фонд, який використовується виконавчим комітетом на потреби, визначені рішенням ради при затвердженні бюджету без попереднього погодження з міською радою для фінансування непередбачених видатків в установленому чинним законодавством України порядку;
– пріоритетними статтями видатків є фінансування освіти, охорони здоров’я, комунального господарства, соціальний захист.
– з метою збалансованості міського бюджету міська рада може встановлювати граничний розмір його дефіциту.
5. Доходи міського бюджету, які отримані додатково при його виконанні, а також суми перевищення доходів над видатками, що утворились внаслідок збільшення надходжень до бюджету або економії у видатках, вилученню не підлягають, крім випадків, що передбачені чинним законодавством України. Рішення про використання таких коштів приймається міською радою. Міська рада може приймати рішення щодо вкладання вільних коштів в акції, цінні папери тощо.
6. Суми перевищення доходів над видатками за результатами звітного року вилученню не підлягають і не можуть служити підставою для зниження ними відрахування від доходів, що регулюються на слідуючий рік.
Стаття 72. Концепція збалансування доходів і видатків бюджету
При відсутності балансу доходів і видатків бюджету необхідно розробити концепцію його збалансування, передбачивши термін, протягом якого можна знову добитись балансу його доходної та витратної частин. Для цього слід сформулювати заходи, завдяки яким планується скоротити встановлений дефіцит бюджету і запобігти виникненню нового дефіциту в бюджеті наступних років.
Концепція по збалансуванню бюджету повинна бути спрямована на забезпечення в майбутньому постійної дієздатності та фінансової спроможності міської громади в рамках раціонального та впорядкованого використання бюджетних коштів.
Концепція збалансування доходів і видатків бюджету затверджується рішенням міської ради.
Стаття 73. Цільові і валютні фонди
Міська рада може утворювати цільові і валютні фонди та визначати порядок використання коштів цих фондів у відповідності до чинного законодавства України.
Порядок формування та використання коштів цільових і валютних фондів визначається відповідними Положеннями, які затверджуються міською радою.
Стаття 74. Рішення міської ради по бюджету міста
Міська рада приймає рішення по затвердженню бюджету міста, що має силу місцевого закону, на кожний бюджетний рік. Рішення по затвердженню бюджету міста включає в себе:
– бюджетний план із загальною сумою надходжень і видатків протягом бюджетного року, запланованих кредитів під інвестиції та заходи по залученню інвестицій, повноваження міського голови на укладання договорів (зобов’язань), внаслідок яких у наступні бюджетні роки доведеться вдаватись до додаткових витрат на інвестиції та фінансування заходів по їх залученню;
– максимальний розмір кредитів, до яких можна вдаватись протягом бюджетного року на короткий строк, з метою збереження ліквідності міської громади;
– суми від місцевих податків, які, якщо це дозволяється Законами України, встановлюються знову на кожний бюджетний рік.
До рішення можуть входити і інші положення, що стосуються доходів і видатків, штатного розпису посадових осіб міської громади та концепції забезпечення збалансованості бюджету.
Стаття 75. Оприлюднення бюджету
1. Бюджетний процес повинен бути прозорим для жителів міста, для чого до їх відома через міські засоби масової інформації доводяться матеріали про процес підготовки проекту рішення міської ради по бюджету міста, розрахунки доходної і видаткової частин бюджету тощо.
2. Перед внесенням проекту бюджету міста на розгляд міської ради в обов’язковому порядку проводяться громадські слухання по ньому, пропозиції і зауваження внесені жителями міста на громадських слуханнях враховуються міською радою при затвердженні бюджету.
3. Рішення міської ради по бюджету міста і додатки до нього публікуються в міських засобах масової інформації не пізніше 10 днів з дня прийняття.
Стаття 76. Внесення змін до бюджету
В процесі виконання бюджету міста можуть з’явитись додаткові джерела фінансування доходної частини та виникнути непередбачені витрати з окремих статей бюджету міста, а також невиконання надходжень до бюджету. Для вирівнювання видатків міського бюджету міська рада за результатами виконання бюджету за підсумками трьох кварталів на підставі офіційних висновків місцевого фінансового органу може своїм рішенням внести зміни до бюджету міста, крім витрат на апарат управління.
Стаття 77. Планування фінансових ресурсів, кредити
1. В основу опрацювання та використання бюджету міської громади покладається п’ятирічний план використання фінансових ресурсів. Першим фінансовим роком при цьому вважається поточний бюджетний рік.
2. В фінансовому плані наводиться обсяг і характер прогнозованих витрат і можливостей їх покриття. Основою фінансового плану має стати інвестиційна програма. Фінансовий план та інвестиційна програма повинні щорічно видозмінюватись у відповідності з потребами розвитку та продовжуватись на наступні роки. Фінансовий план разом із інвестиційною програмою має бути поданий на розгляд міської ради не пізніш ніж проект бюджету міста.
Порядок складання, розгляду і виконання фінансового плану і інвестиційної програми визначається в Положенні, яке затверджується міською радою.
3. Кредити можна брати лише для потреб бюджету розвитку і лише під інвестиції чи заходи, спрямовані на їх залучення чи на переведення кредитів короткострокового займу в довгостроковий по договору між кредитором і боржником. При отриманні кредитів слід дотримуватись вимог відповідних Законів України.
Стаття 78. Фінансовий звіт за бюджетний рік
1.річний звіт про виконання місцевого бюджету включає:
-інформацію про використання місцевого бюджету по доходах та видатках;
-інформацію про виконання захищених статей бюджету;
-звіт про бюджетну заборгованість;
-звіт про використання коштів з резервного фонду міського бюджету.
2. Річний звіт про виконання місцевого бюджету подається виконавчим органом міської ради у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду на перевірку (щодо використання бюджетних коштів) комісії з питань планування бюджету, фінансів та діяльності підприємств, розташованих на території міської ради. За результатами перевірки готуються висновки щодо використання коштів та подаються до міської ради. Після чого рада розглядає висновки та приймає висновки щодо звіту.
Стаття 79. Участь міської громади в процесі прийняття бюджету міста
Члени міської громади міста мають право на отримання достатньої інформації щодо бюджетного процесу та виконання бюджету міста. Для забезпечення цього права виконавчі органи міської ради у визначені радою терміни оприлюднюють проект бюджету міста, хід його обговорення та прийняття, проводять громадські слухання по проекту бюджету. Без обговорення на громадських слуханнях проект бюджету на розгляд ради не виноситься.
Всі пропозиції і зауваження членів міської громади міста підлягають розгляду, їх авторам направляються письмові відповіді.
Глава 11. Контроль за майном і коштами з боку міської громади
Стаття 80. Контроль з боку міської громади за майном
Члени міської громади міста мають право на отримання достатньої інформації щодо кількості і стану майна міської громади міста, на делегування своїх представників для участі в перевірці кількості та стану майна.
Збори жителів міста за місцем проживання можуть порушити перед міською радою питання про приведення майна в належний стан, про відміну рішення про продаж об’єктів комунальної власності і т.і.
Стаття 81. Контроль з боку міської громади за бюджетним процесом і виконанням бюджету
Члени міської громади міста мають право на отримання повної інформації щодо надходжень до бюджету і витрачання його коштів, їх перерозподілу тощо, на делегування своїх представників для перевірки виконання бюджету міста.

РОЗДІЛ 7. УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСТВОМ
Стаття 82. Власні підприємства, установи і організації міської громади
1. Для виконання завдань, що стоять перед міською громадою та в інтересах загального блага міська рада може утворювати, засновувати, брати на свій баланс, утримувати або розширювати промислові, торгівельні, побутові, житлово-комунальні підприємства, установи і організації освіти, охорони здоров’я, культури в тих випадках, коли ці завдання не можуть бути виконані краще і ефективніше третіми особами або є делегованими функціями державної влади.
2. До підприємств, що є власністю міської громади, належать:
– підприємства з власною правосуб’єктністю;
– підприємства без власної правосуб’єктності, в яких всі майнові частки належать міській громаді (власні товариства);
– підприємства з майновою часткою міської громади в їх статутному капіталі.
Стаття 83. Управління підприємствами, установами і організаціями міської громади
1. Керівництво підприємствами, установами і організаціями має здійснюватись таким чином, щоб вони виконували своє громадське призначення. Вони повинні приносити доход в бюджет міської громади міста, якщо це не суперечить чинному законодавству України і загальному благу громадян.
2. Керівництво підприємствами, установами і організаціями комунальної власності здійснюється дирекцією цих підприємств, установ і організацій згідно їх Статутів, які затверджуються міською радою. Керівництво підприємств, установ і організацій здійснює свої завдання, керуючись засадами господарювання на комерційній, бюджетній чи змішаній основі.
3. Затвердження Статуту підприємства, установи чи організації комунальної власності, призначення керівника та затвердження річного звіту і балансу прибутків та витрат здійснюється міською радою.
Стаття 84. Планування, річний звіт та перевірка
Якщо підприємство, установа і організація належать органу міського самоврядування, або є його доля в уставному капіталі, то в Статуті або договорі слід передбачити, що:
– на кожний рік складається план діяльності, в основу керівництва цією діяльністю покладено п’ятирічний фінансовий план;
– план господарчої діяльності і п’ятирічний фінансовий план доводяться до відома міської громади;
– складається і перевіряється річний звіт та звіт про стан справ на підприємстві, в установі та організації;
– річний звіт та звіт про стан справ на підприємстві, в установі та організації, звіт про перевірку доводиться до відома виконавчих органів міської ради;
– результати перевірки річного звіту та звіту про стан справ підприємств, установ і організацій оприлюднюються.
Стаття 85. Взаємовідносини органів та посадових осіб міського самоврядування з установами, підприємствами і організаціями усіх форм власності
1. Відноcини між підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності і органами міського самоврядування та їх посадовими особами будуються:
– для підприємств, установ і організацій комунальної форми власності – на основі підпорядкованості, підзвітності і підконтрольності;
– для підприємств, установ і організацій інших форм власності – на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності в межах повноважень, наданих органам міського самоврядування чинним законодавством України.
2. Міський голова або за його дорученням інша посадова особа відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб міського самоврядування з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, які діють в місті.
3. Міська рада або виконавчий комітет за власною ініціативою чи за ініціативою підприємств, установ та організацій, які діють в місті, можуть заслуховувати повідомлення про їх роботу.
Стаття 86. Взаємовідносини з органами державної виконавчої влади
1. Взаємовідносини органів та посадових осіб міського самоврядування з органами державної виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію міста, базується на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення соціально-економічного та культурного розвитку міста і реалізації в місті функцій виконавчої влади в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Органи та посадові особи міського самоврядування здійснюють функції міського самоврядування незалежно від органів державної виконавчої влади і їх посадових осіб.
3. Органи державної виконавчої влади і їх посадові особи не мають права втручатись в законну діяльність органів та посадових осіб міського самоврядування, а також вирішувати питання, які віднесені Конституцією та Законами України до повноважень органів та посадових осіб міського самоврядування, крім випадків виконання делегованих їм міською радою повноважень, та в інших випадках, що передбачені Законом. Органи і посадові особи міського самоврядування підконтрольні відповідним органам державної виконавчої влади з питань здійснення ними наданих Законом повноважень органів виконавчої влади.
4. Міський голова відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб міського самоврядування з органами державної виконавчої влади.
Стаття 87. Взаємовідносини з правоохоронними органами
Органи і посадові особи міського самоврядування сприяють правоохоронним органам, які діють на території міста, в їх діяльності, надають у передбачених законодавством випадках допомогу в здійсненні їх функцій.
Міський голова, або за його дорученням інша посадова особа, відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб міського самоврядування з правоохоронними органами, які діють в місті.
Міська рада або виконавчий комітет за власною ініціативою чи за ініціативою правоохоронних органів можуть заслуховувати повідомлення про їх роботу.
Стаття 88. Взаємовідносини з підприємствами, установами і організаціями, що
перебувають у комунальній власності
По відношенню до підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності міської громади, відповідні органи і посадові особи міського самоврядування здійснюють такі функції:
– утворюють, реорганізують, перепрофілюють та ліквідують підприємства, установи і організації, що перебувають у комунальній власності міської громади в порядку, який визначено чинним законодавством України; призначають та звільняють з посади їх керівників;
– визначають мету, функції, організаційні форми і порядок діяльності підприємств, установ і організацій; затверджують Статути підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності міської громади та зміни до них;
– встановлюють в порядку і в межах, визначених законодавством України, тарифи на побутові, комунальні, транспортні та інші послуги, які надуються підприємствами, установами і організаціями, що перебувають у комунальній власності міської громади;
приймають в порядку і в межах, визначених законодавством України рішення про відчуження об’єктів комунальної власності;
– встановлюють для підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності міської громади, розмір частини прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету;
– контролюють ефективність і законність використання майна комунальних підприємств, установ і організацій в порядку, визначеному чинним законодавством України;
– інші функції, що передбачені чинним законодавством України.
Стаття 89. Взаємовідносини з підприємствами, установами і організаціями, що
не перебувають у комунальній власності
По відношенню до підприємств, установ і організацій, що не перебувають у комунальній власності міської громади, відповідні органи і посадові особи міського самоврядування будують свої відносини на договірній та податковій основі. При цьому органи і посадові особи міського самоврядування в межах своїх повноважень, визначених чинним законодавством України і цим Статутом, можуть приймати рішення щодо:
– надання фінансової допомоги, а також пільг на податки, які надходять до міського бюджету, для підприємств, установ і організацій, діяльність яких має важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку міста;
– встановлення відповідно до чинного законодавства України норм і правил ведення ними господарської діяльності з питань, що стосуються екологічної безпеки, соціально-економічного і культурного розвитку міста;
– залучення підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста;
– розміщення замовлень на виробництво продукції, виконання робіт і послуг, які є необхідними для міської громади;
– залучення підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв’язку;
– залучення підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, розвитку та реконструкції об’єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування;
– інші функції, що передбачені чинним законодавством України.
Стаття 90. Забезпечення життєдіяльності населення міста
1. Організаційна структура виконавчих органів міської ради і комунальних підприємств повинна бути достатньою для забезпечення виконання цілей, завдань і функцій, які направлені на виконання повноважень міської ради як органу міського самоврядування в забезпеченні життєдіяльності міста.
2. Рішення про створення, перепрофілювання, реорганізацію, ліквідацію виконавчих органів міської ради приймається міською радою за поданням міського голови. Рішення про створення, перепрофілювання, реорганізацію, ліквідацію комунальних підприємств приймається міською радою за поданням виконавчого комітету.
3. Відповідальність за забезпечення життєдіяльності населення міста несе міський голова.
Стаття 91. Комунальне замовлення
1. Виконавчі органи міської ради мають право виступати замовником на виконання робіт по благоустрою території міста, комунальному обслуговуванню населення, будівництву і ремонту об’єктів соціальної інфраструктури, надання послуг для задоволення побутових і соціально-культурних потреб населення, матеріально-технічному забезпеченню міського господарства.
2. Комунальне замовлення виконується на підставі договорів, які укладаються після проведення конкурсів на проведення робіт (при використанні бюджетних коштів) або без конкурсу при використанні власних фінансових ресурсів підприємств, установ і організацій усіх форм власності. Порядок і умови комунального замовлення визначаються Положенням про комунальне замовлення, яке затверджується міською радою.

РОЗДІЛ 8. ГАРАНТІЇ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Стаття 92. Відповідальність та підзвітність депутатів, міського голови, виконавчих органів та посадових
осіб міського самоврядування перед міською громадою, державою, юридичними та фізичними особами.
1. Органи та посадові особи міського самоврядування є відповідальними, підконтрольними та підзвітними перед міською громадою про результати своєї роботи і надають жителям міста необхідну інформацію.
2. Жителі міста мають право на отримання достовірної інформації щодо діяльності органів і посадових осіб міського самоврядування, яка може включати відомості про:
– структуру і чисельний склад органів міського самоврядування;
– компетенцію органів і посадових осіб міського самоврядування та комунальних підприємств міської ради;
– призначення та звільнення посадових осіб органів міського самоврядування;
– зміст актів та інших документів, що приймаються в системі міського самоврядування;
– поточну діяльність та плани роботи органів і посадових осіб міського самоврядування;
– позицію органів і посадових осіб міського самоврядування з найважливіших питань життя міста;
– іншу інформацію, згідно чинного законодавства України.
3. Порядок та періодичність надання цієї інформації, способи її оприлюднення визначаються в Положенні, яке затверджується міською радою.
4. Всі посадові особи міського самоврядування, а також депутати міської ради повинні щомісяця проводити прийом жителів міста з особистих питань.
5. Всі органи і посадові особи міського самоврядування зобов’язані сприяти забезпеченню додержання прав, законних інтересів об’єднань громадян, які є легалізованими згідно чинного законодавства України.
6. Органи і посадові особи міського самоврядування несуть відповідальність перед державою у разі порушення ними Конституції України і чинного законодавства України. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб міського самоврядування здійснюється згідно чинного законодавства України.
7. Акти, прийняті у системі міського самоврядування, можуть зупинятись лише з мотивів іх невідповідності Конституції та Законам України у встановленому Законом порядку з одночасним зверненням до суду.
8. Висновок суду про визнання невідповідності діяльності органів чи посадових осіб міського самоврядування Конституції та Законам України може бути підставою для розгляду Верховною Радою України питання про призначення позачергових виборів міської ради чи міського голови.
9. Шкода, яка заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів міського самоврядування відшкодовуються за рахунок коштів міського бюджету, а в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб міського самоврядування – за рахунок їх власних коштів у порядку , встановленому чинним законодавством України.
10. Спори про поновлення порушень прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб міського самоврядування, вирішуються в судовому порядку.
11. Органи та посадові особи міського самоврядування несуть відповідальність за виконання визначених чинним законодавством України повноважень органів виконавчої влади в порядку, що встановлено чинним законодавством України.
Стаття 93. Відповідальність громадянина перед громадою та її органами управління
Жителі міста несуть моральну та адміністративну відповідальність за виконання рішень міської ради та її виконавчих органів і органів самоорганізації населення, коли ці рішення стосуються конкретної особи, а також в разі порушення ними Законів України, рішень ради чи виконкому.
Стаття 94. Контроль діяльності органів міського самоврядування та їх посадових осіб з боку територіальної громади
Територіальна громада міста в особі кожного громадянина має право отримувати інформацію про роботу міської ради та її виконавчих органів і органів самоорганізації населення щодо питань, які входять до їх повноважень, приймати участь за рішенням ради, виконавчого комітету, міського голови в роботі контрольних та інших комісій по перевірці діяльності виконавчих органів ради і органів самоорганізації населення.

РОЗДІЛ 9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 95. Прийняття Статуту і внесення змін до нього
1. Статут Олександрійської міської громади приймається міською радою не менш як двома третинами голосів від її загального складу після оприлюднення і за результатами обговорення на громадських слуханнях.
Дія Статуту поширюється на всю територію міста.
2. Статут відповідає положенням Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншим Законам України, Указам Президента України і Постановам Кабінету Міністрів України.
У разі невідповідності окремих положень Статуту Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншим Законам України, Указам Президента України і Постановам Кабінету Міністрів України діють норми останніх, як актів більш високої юридичної сили.
3. Тлумачення положень Статуту може давати лише міська рада. Рішення міської ради, в яких дається тлумачення цього Статуту, є обов’язковими для застосування і виконання в межах території міста всіма суб’єктами права.
4. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється міською радою. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються міською радою не менш як двома третинами голосів від її загального складу після оприлюднення і за результатами обговорення на громадських слуханнях.
5. Пропозиції до Статуту територіальної громади можуть вносити міський голова, депутати, постійні комісії міської ради, органи самоорганізації населення, збори виборців за місцем їх проживання, місцеві осередки політичних партій, члени міської громади.
6. Проекти рішень про внесення змін і доповнень до Статуту вносяться до міської ради постійною комісією ради, групою депутатів ради (підписані не менше як третиною її складу), виконавчим комітетом міської ради, міським головою або групою жителів міста з місцевої ініціативи (підписані не менш як 500 жителями міста).
7. Зміни і доповнення до Статуту, які передбачають приведення його у відповідність до положень Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та інших Законів України, Указів Президента України і Постанов Кабінету Міністрів України вносяться міською радою за пропозицією міського голови в двомісячний термін після набуття чинності цими актами або в строки, визначені цими актами.
Стаття 96. Умови набрання юридичної сили Статутом
1. Статут міської громади м. Олександрії має вищу юридичну силу щодо інших актів органів і посадових осіб міського самоврядування.
2. Акти органів і посадових осіб міського самоврядування, які суперечать Статуту Олександрійської міської громади, є не чинними і не підлягають застосуванню і виконанню.
3. Спори, пов’язані з реєстрацією та дією Статуту міської громади, а також щодо відповідності актів органів і посадових осіб міського самоврядування Статуту Олександрійської міської громади вирішуються в судовому порядку.
4. У разі, коли за прийняття Статуту міської громади проголосувало менше двох третин від загального складу ради, але більше половини, Статут міської громади підлягає затвердженню міською громадою на місцевому референдумі.
5. Статут міської громади є постійнодіючим актом і не підлягає перезатвердженню новообраним складом міської ради.
6. Статут Олександрійської міської громади підлягає реєстрації в органах Міністерства юстиції України в порядку, встановленому чинним законодавством України.
7. Статут міської громади не пізніш як через місяць після його реєстрації в органах Міністерства юстиції України публікується в міських засобах масової інформації.
Стаття 97. Участь в асоціаціях та інших об’єднаннях
Відповідно до статті 15 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та рішень Олександрійської міської ради міське самоврядування може бути членом асоціації міст Кіровоградської області та членом асоціації міст України, інших фондів і об’єднань місцевого самоврядування, щорічно вносить членські внески в розмірі, визначеному їх керівними органами.
Стаття 98. Перехідні положення
Для забезпечення дієвості Статуту міста міській раді на протязі року з дня його опублікування в міських засобах масової інформації прийняти рішення щодо врегулювання питань, вирішення яких дозволить міській громаді вирішувати всі завдання життєдіяльності міста у відповідності з Конституцією та чинним законодавством України, цим Статутом. В першу чергу це:
1. Генеральний план м. Олександрії (ст.3).
2. Положення про врегулювання земельних відносин у м. Олександрії (ст. 4).
3. Положення про символіку м. Олександрії (ст. 7).
4. Положення про вимоги щодо публічних оголошень нормативно-правових актів органів міського самоврядування м. Олександрії (ст.13).
5. Порядок ознайомлення членів Олександрійської міської громади з документами і матеріалами органів міського самоврядування (ст. 18).
6. Положення про порядок внесення ініціативних правових актів у органи самоврядування м. Олександрії (ст. 18).
7. Положення про порядок надання, форми і обсяг пільг, гарантій і соціальної допомоги членам Олександрійської міської громади щодо користування комунальними послугами (ст. 19).
8. Положення про надання пільг, соціальної допомоги та стипендій на навчання в м. Олександрії (ст. 20).
9. Положення про порядок надання пільг та соціальної допомоги окремим категоріям громадян м. Олександрії на лікування (ст. 21).
10. Положення про порядок надання пільг громадянам м. Олександрії, що потребують соціального захисту (ст. 22).
11. Положення про знаки пошани територіальної громади м. Олександрії (ст. 26).
12. Положення про призначення і проведення консультативного опитування в м. Олександрії та встановлення його підсумків (ст. 29)
13. Положення про громадські ради в м. Олександрії (ст. 36).
14. Регламент Олександрійської міської ради (ст. 39).
15. Положення про постійні комісії Олександрійської міської ради (ст. 45).
16. Положення про тимчасові комісії Олександрійської міської ради (ст. 45).
17. Положення про регалії і атрибути міського голови м. Олександрії (ст. 49).
18. Положення про виконавчі органи Олександрійської міської ради (ст. 53).
19. Посадові Інструкції спеціалістів Олександрійської міської ради (ст. 53).
20 Положення про органи самоорганізації населення в м. Олександрії (ст. 58).
21. Перелік об’єктів комунальної власності Олександрійської міської громади (ст. 62).
22. Перелік об’єктів комунальної власності Олександрійської міської громади, які не підлягають приватизації (ст. 62).
23. Положення про відчуження (приватизацію) майна Олександрійської міської громади (ст. 64).
24. Положення про надання в оренду майна Олександрійської міської громади (ст. 65).
25. Положення про порядок підготовки, розгляду і затвердження плану соціально-економічного і культурного розвитку м. Олександрії (ст. 68).
26. Положення про порядок складання, розгляду і виконання бюджету м. Олександрії (ст. 70).
27. Положення про позабюджетні (цільові) і валютні фонди Олександрійської міської ради (ст. 73).
28. Положення про порядок складання, розгляду і виконання фінансового плану і інвестиційної програми Олександрійської міської ради (ст. 77).
29. Статути комунальних підприємств Олександрійської міської ради (ст. 83).
30. Положення про комунальне замовлення Олександрійської міської громади (ст. 91).
31. Порядок надання інформації жителям м. Олександрії щодо діяльності органів і посадових осіб міського самоврядування (ст. 92).
Стаття 99. Набрання чинності Статуту
Цей Статут Олександрійської міської територіальної громади набирає чинності з дня опублікування.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *